กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมรณรงค์
"Bangkok Car Free Day2018"
ซึ่งเป็นวันปลอดรถสากล หรือ Word Car Free Day ที่เมืองใหญ่
ทั่วโลกจะร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
หันมาใช้รถขนส่งมวลชนเพื่อลดปริมาณรถยนต์ในท้องถนน
อันส่งผลถึงการลดปัญหามลพิษทางอากาศจากยานพาหนะ
ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครยังมุ่งหวังให้ผู้ขับรถยนต์บางส่วนได้ปรับ
เปลี่ยนรูปแบบ การเดินทาง เพื่อลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
ช่วยลดภาวะโลกร้อน ลดปัญหามลพิษทางอากาศและเสียง
บรรเทาปัญหาจราจร และตระหนักถึงความสำคัญในการสนับสนุน
การใช้ระบบขนส่งมวลชน เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของชาว
กรุงเทพมหานคร อย่างยั้งยื่นต่อไป

VTR Bangkok Car Free Day 2018